درباره كلينيك

مركزجراحي پارس ازسال1381تاسيس شده است ودرزمينه جراحي هاي گوش وحلق وبيني،  عمومي، فك وصورت، زيبايي وترميمي، ارولوژي، بابيش از19سال سابقه كاردرزمينه  هاي فوق آماده ارائه هرگونه خدمات درماني كوتاه مدت باحضورمتخصصين متبحر و  كارآمد مي باشد.