خدمات

درباره ما ...


مركزجراحي پارس ازسال1381تاسيس شده است ودرزمينه جراحيهاي گوش وحلق و بيني، عمومي، فك وصورت، زيبايي وترميمي، ارولوژي، بابيش از19سال سابقه كاردر زمينه هاي فوق آماده ارائه هرگونه خدمات درماني كوتاه مدت باحضورمتخصصين متبحر و كارآمد مي باشد.

پزشكان